для нас вы -
на вес золотаהדוקפה יפיעס ןוקית .1

תורכתשה יכ עבוקה א2 ףיעס הדוקפל ףסוה לארשי תלכלכ תארבהל תינכותה קוח תרגסמב
ןכו ,לארשיל ץוחמ וא לארשיב וחמצנ וא וקפוהש ,לארשי בשות םדא לש חוור וא
,םירומיהב םרוקמש ,לארשיב וחמצנ וא וקפוהש ץוח בשות םדא לש חוור וא תורכתשה
ואריו ותסנכה וא ויחוור תעיבקב ןובשחב ואבוי ,םיסרפ תאשונ תוליעפב וא תולרגהב
.הסנכהכ וז הדוקפ ןינעל םתוא

:הלאמ דחא לכ לע ולוחי אל ףיעסה תוארוה יכ עבקנ ,ןכ ומכ
.הדוקפה יפ לע רחא רוקממ הסנכה םהש חוור וא תורכתשה -

.תישיא תרגסמב ונתינש םיסרפמ חוור וא תורכתשה -

םיפסכה תדעו רושיאב רצואה רש י"ע ועבקנש םיסרפ וא תולרגהמ חוור וא תורכתשה -
.תסנכה לשתולרגה ,םירומיהמ תורכתשה סממ רוטפל רצואה רשל רשפאמה (28)9 ףיעס ףסוה ליבקמב
.םימייוסמ םיאנתב םיסרפ וא

.א2 ףיעס יפל תוסנכהמ רוקמב סמ יוכינ תבוח העבקנו ןקות 164 ףיעס

,25% לע היהי א2 ףיעס יפל הסנכה לע סמה רועיש יכ עבוקה ב124 ףיעס םג ףסוה הדוקפל
(28)9 ףיעס יפל רוטפ טעמל ,םהשלכ זוזיקל וא יוכיזל ,יוכינל ,החנהל ,רוטפל תואכז אלב
.(11)17 ףיעס יפל יוכינ ואתונקתהו וצה .2

תורכתשה ןינעל םוכס תעיבק) הסנכה סמ וצ ,6249 תונקתה ץבוקב ומסרופ 7.7.2003 םויב
,(2003 סמה תנשל העש תארוה)(םיסרפ תאשונ תוליעפמ וא תולרגהמ םירומיהמ חוור וא
תוליעפ וא תולרגה ,םירומיה לשב םימולשתמ יוכינ) הסנכה סמ תונקתו ,2003 - ג"סשתה
.2003 - ג"סשתה ,(םיסרפ תאשונ
וצה .2.1

.2003 תנשל העש תארוהכ קקוח וצה

:תורדגה .2.1.1

םיסרפ תאשונ תוליעפ וא תולרגה ,םירומיה לשב לבקתהש םוכסה ןיבש שרפהה - "שרפהה"
;רוטפה תרקת םוכס ןיבל

תוליעפב וא תולרגהב ,םירומיהב םרוקמש חוור וא תורכתשה - "חוור וא תורכתשה"
;תיקוח תרגסמב ושענש הדוקפל א2 ףיעסב רומאכ םיסרפ תאשונ

.םישדח םילקש 70,000 לש םוכס - "רוטפה תרקת"

םוכסה תעיבק .2.1.2

םא ,סממ םירוטפכ חוור וא תורכתשה 2003 סמה תנשב וארי ,הדוקפל (28)9 ףיעס ןינעל
תרקתמ תחפ ,ןינעה יפל ,דחא סרפמ וא ,תחא הלרגהמ ,דחא רומיהמ לבקתהש םוכסה
.רוטפה

יקלח רוטפ .2.1.3

לע הלע םמוכסש ,רומאכ דחא סרפמ וא הלרגהמ ,דחא רומיהמ חוור וא תורכתשה ןינעל
הוושה םוכס 2003 סמה תנשב סממ רוטפכ וארי ,רוטפה תרקת לפכמ תחפו רוטפה תרקת
.שרפהה יוכינב רוטפה תרקתל

סרפה וא רומיהה ,הלרגהה ףקיה .2.1.4

סרפ וא רומיה ,הלרגה םג דחא סרפכ וא דחא רומיהכ תחא הלרגהכ וארי הלא תונקת ןינעל
ןיב לכהו ,דחא ספוטב ושענש םירומיה וא תולרגה המכ ןכו םישוחינ המכ םהב ובלושש
.םדא ינב המכל ומלוש םא ןיבו דחא םדאל ומלוש םא

הלוחתו הליחת .2.1.5

םרוקמש חוור וא תורכתשה לע לוחי אוהו 2003 ילויב 1 םויב הז וצ לש ותליחת
.וירחאל וא הליחתה םויב ומייקתהש םיסרפ תאשונ תוליעפב וא תולרגהב ,םירומיהבתונקתה .2.2
תורדגה .2.2.1

;רוטפה וצב םתרדגהכ - "חוור וא תורכתשה"

ונובשח לע ןיב ,לבקמה ידיב חוור וא תורכתשה םיווהמה םימוכס םלשמה םדא - "בייח"
,רומאכ םימוכס םימלתשמ ותועצמאבש ,רחא םדא לש ונובשח לע וא ומעטמ ןיבו אוה
;ודי חלשמ וא וקסע םוחתב אלש רומאכ םוכס םלשמה דיחי טעמל ,ןיפיקעב וא ןירשימב

וא ולוכ ,רוטפה וצב םתרדגהכ חוור וא תורכתשה לשב םוכס לבקמה םדא - "לבקמ"
;וקלח

םירומיהמ ,תולרגהמ חוור וא תורכתשה ןינעל םוכס תעיבק) הסנכה סמ וצ - "רוטפה וצ"
;2003 - ג"סשתה ,(םיסרפ תאשונ תוליעפמ וא

םא ןיב ,רוטפה וצ יפל סממ רוטפ וניאש חוור וא תורכתשהכ םלושש םוכס - "םולשת"
,דחא רומיהכ וא הלרגהכ הז ןינעל ואריו ;םדא ינב המכל םלוש םא ןיבו דחא םדאל םלוש
םירומיה וא תולרגה המכ ןכו םישוחינ המכ םהב ובלושש רומיה וא הלרגה םג ,ןינעה יפל
.דחא ספוטב ושענש

סמה יוכינ .2.2.2

.25% לש רועישב סמ ונממ הכני םולשת םלשמה בייח

ףסכ הוושמ יוכינ .2.2.3

םולשתה םוכס תא ,יוכינה ךרוצל םלשמה עבקי ףסכ הוושב וקלח וא ולוכ םולשתה היה
.ויווש יפל

תעיבק יפל סמה תא הכני בייחהו רומאה םוכסה תא ןיטקהל וא לידגהל יאשר המושה דיקפ
.המושה דיקפ

סמה םולשת .2.2.4

םדוקה שדוחב הכינש סמה םוכס תא ,שדוח לכב 15 -ה םויה דע המושה דיקפל םלשי בייח
סמה םולשת לע חווידה .0102 ספוט יפל ח"וד דעומ ותואב ול שיגיו ,הלא תונקת יפל
.067 יוכינ גוסב השעי

יתנש ח"וד .2.2.5

םוימ עובש ךותב ,וב םיטרופמה םיטרפה לכ תא 0801 ספוטב לבקמ לכ יבגל אלמי בייח
אוהשכ 0856 ספוט םע דחי המושה דיקפל ספוטה תא שיגיו ,רומאכ הסנכה ול םלישש
סמה תנשב םלישש םימוכס לע הנש לכ לש סרמב 31 םוימ רחואי אל ,ויטרפ לכל םכוסמ
סמה םוכס תאו םולשתה םוכס תא ,ותוהז רפסמו לבקמה םש תא טרפי םיספטב ;תמדוקה
.ואל םא ןיבו סמ הכינ םא ןיב לכהו ,תרחא ביצנה רשיא ןכ םא אלא ,הכונש

רושיא .2.2.6

רחואי אלו סמה תנש ףוסב ,ותשקב יפ לע לבקמל ןתי הלא תונקתב רומאכ סמ הכינש בייח
םוכסה לע 0857 ספוט יפל ,תמדוקה סמה תנש יבגל רושיא ,הנש לכ לש סרמב 20 םוימ
ותושרבש רחא טרפ לכ ןכו 2.2.3 ףיעסב רומאכ םיטרפה תא טרפיו הכונש סמה לעו םלישש
.ביצנה שורדיש

הסנכהכ םולשת .2.2.7

.ותסנכה לע ןובשחו ןידב םולשתה תא לולכלמ לבקמ רוטפל ידכ תונקתה תוארוהב ןיא

ןוכימ .2.2.8

,ןוכימ תועצמאב ונממ םייוכינה וא םולשתה ,םלישש םימוכסה בושיח תא ךרועה בייח
.ביצנ הרויש יפכ הלא תונקתב םירומאה תוח"ודה תא המושה דיקפל שיגי

תונקתה תלוחת .2.2.9

,םירומיהב םרוקמש חוור וא תורכתשה לע ולוחי ןהו 1.7.2003 םוימ תונקתה תלוחת
.וירחאל וא הז םויב ומייקתהש םיסרפ תאשונ תוליעפב וא תולרגהבםיכנמל תויחנה .3
תוליעפב וא תולרגהב ,םירומיהב םרוקמש חוור וא תורכתשה ורדגוה רוטפה וצב .3.1
חוור וא תורכתשה לע והשלכ רוטפ לוחי אל ,ןכל .תיקוח תרגסמב ושענש םיסרפ תאשונ
.25% רועישב אלמ סמ הז גוסמ םולשת לכמ תוכנל שיו תיקוח הניאש תוליעפב םרוקמש

יפל אלו קושה ריחמ יפל סמה יוכינ ןינעל ויווש עבקי ,ףסכ הוושב םולשתה היה .3.2
םג לולכי יוושה .תורישכ ןתינ םא ןיבו רצומ וא סכנ ףסכה הווש היה םא ןיב תאז .תולעה
.ףסומ ךרע סמ תא

ףיעס תוארוה ולוחי דיבעמ דבוע יסחי תרגסמב םידבועל ונתינש םיסרפ לש םייווש לע .3.3
סמו הסנכה סמ תונקת יפ לע רוקמב סמ יוכינבו סמב ביוחי םייוושו הדוקפל (2)2
.1993 - ג"נשתה ,(םיקיסעמ סמ םולשתו הדובע רכשמו תרוכשממ יוכינ) םיקיסעמ

,תיקסעה תוליעפה ךלהמב םיתוריש ינתונו םיקפסל וקנעוהש תולרגה וא םיסרפ לע .3.4
יוכינה תונקת ולוחיו םלבקמ ידיב סמב ביוחי םייווש הדוקפל (1)2 ףיעס תוארוה ולוחי
.(המודכו םיסכנו םיתוריש) תויטנוולרה רוקמב

.ותוליעפ תלהנתמ וב רוזאב המושה דרשמב קית חתפי םייוכינ קית ול ןיאש בייח .3.5

תואמגוד .3.7


ח"ש 50,000 ךסב סרפב הלרגהב הכז לבקמ .א

.סממ רוטפ היכזה םוכס לכ ,(ח"ש 70,000 ) "רוטפה תרקתמ" ךומנ היכזה םוכסו תויה

ח"ש 100,000 ךסב סרפב הכז לבקמ .ב

,רוטפה תרקתל היכזה ןיב שרפהה תוחפ רוטפה תרקת הבוגב היהי סממ רוטפה םוכסה
:ונייהד

.70,000 - (100,000 - 70,000) = 40,000

.25% רועישב סמב תבייח ח"ש 60,000 ךסב היכזה םוכס תרתי

ח"ש 150,000 ךסב סרפה הכז לבקמ .ג

.25% רועישב סמב בייח היכזה םוכס לכ ןכל ,רוטפה תרקת לפכ לע הלוע היכזה םוכס

150,000 > 70,000 X2 = 140,000
Подробнее
Webmoney Узнать обменник с лучшим курсом PerfectMoney Анализ сайта kraizman.com

контакты

Весь мир


Израиль

@Kraizmancom
(+972)0534403440